Политика приватности

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, (у даљем тексту: Пошта) у обављању послова из своје делатности обрађује одређене податке о личности Корисника и других физичких лица, сагласно одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18, у даљем тексту: Закон).

Пошта податке о личности обрађује у складу са законом и транспарентно у односу на лице на које се подаци односе.

Податак о личности је, сагласно Закону, сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентифакациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.

Обрада података о личности, сагласно Закону, је свака радња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим скуповима, као што су прикупљање, бележење, разврставање, груписање, односно структурисање, похрањивање, уподобљавање или мењање, откривање, увид, употреба, откривање преносом, односно достављањем, умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање, ограничавање, брисање или уништавање.

Пошта је дужна да поштује приватност корисника услуга и обезбеђује заштиту њихових података о личности у складу са законом.

Пошта се обавезује да ће обраду података о личности, у смислу одредаба Закона о заштити података о личности, а које податке обрађује у вези са пружањем услуге продаје робе на даљину, вршити примерено и ограничено, искључиво у складу са сврхом радњи обраде.

Пошта се обавезује да ће податке о личности обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту тих података од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Контакт подаци Поште

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд
Таковска 2
11120 Београд
posta.rs@posta.rs

Контакт подаци лица за заштиту података о личности

Лица на која се подаци односе могу се обратити лицу за заштиту података о личности у вези са свим питањима која се односе на обраду њихових података о личности, односно у вези са остваривањем права прописаних Законом, на један од следећих начина:

– путем електронске поште на e-mail: lzzpl@posta.rs

– писаним путем, на адресу седишта Поште: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Београд – за лице за заштиту података о личности или

– достављањем писмена на адресе огранака Поште или лично, на шалтерима јединица поштанске мреже.

Правни основ за обраду података о личности и сврха обраде је извршење уговорне обавезе на основу наруџбенице коју корисник попуњава у електронском облику

Предмет обраде су само они подаци о личности корисника, који су неопходни и сврсисходни за поступање по предметној наруџбеници, тако да одбијање пружања тих података онемогућава пружање услуге.

Подаци о личности који су предмет обраде су: име и презиме, адреса, контакт телефон и e-mail адреса.

Рок чувања података о личности

Податке о личности Пошта чува до истека рока за подошење захтева за рекламацију, односно, до окончања рекламационог поступка уколико је поднет захтев за рекламацију.

Право на притужбу Поверенику и право на тужбу

Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама Закона. Подношење притужбе Поверенику не утиче на право лица чији се подаци обрађују да покрене друге поступке управне или судске заштите.