Општи услови пословања

Општи услови пословања за обављање електронске трговине у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд, путем електронске продавнице „e-filatelija“

I Опште информације о условима коришћења

Предмет

Члан 1.

Општи услови пословања за обављање електронске трговине у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд, путем електронске продавнице „e-Filatelija“ (у даљем тексту: Општи услови) сачињени су у складу са Законом о електронској трговини („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 95/13 и 52/19), Законом о трговини („Службени гласник РС“, број 52/19), Законом о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14, 6/16 – др. закон и 44/18 – др. закон) и Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ, 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93, „Службени гласник РС“, број 18/20).

Општим условима, уређују се услови продаје робе Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Пошта) ван продајних објеката Поште, путем интернета, и то: доступност уговора у електронском облику и општих услова, прављење наруџбине и куповина, трајање уговора, одустанак од уговора на даљину, рекламације, политику приватности, изјава одрицања од одговорности, као и друга питања у вези обављања даљинске трговине путем електронске продавнице „e-Filatelija“ (у даљем тексту: електронска продавница).

Електронској продавници приступа се путем апликације „e-Filatelija“, преко интернет странице Предузећа www.posta.rs.

Пошта се обавезује да интернет страницу електронске продавнице редовно одржава и корисницима интернет странице пружа јасне и разумљиве информације о роби и ценама, као и о свим другим питањима релевантним за пружање услуге продаје робе на даљину.

Ови општи услови примењују се на све кориснике интернет странице из става 3. овог члана, заједно са информацијама о роби, ценама и свим другим обавештењима на тој страници, која се, сагласно позитивним законским прописима, саопштавају корисницима.

Корисник услуге, прихватањем ових општих услова, уједно потврђује да је упознат и са подацима о производима и ценама, као и са осталим елементима предуговорних обавештења у смислу одредаба Закона о заштити потрошача и кодексима понашања у смислу одредаба Закона о електронској трговини.

Ови општи услови сачињени су на српском и енглеском језику.

Члан 2.

Ови општи услови у складу су са:

 1. Законом о електронској трговини („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 95/13 и 52/19),
 2. Законом о трговини („Службени гласник РС“, број 52/19),
 3. Законом о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14, 6/16 – др. закон и 44/18 – др. закон),
 4. Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ, 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93, „Службени гласник РС“, број 18/20),
 5. Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18), као и другим позитивним прописима у Републици Србији и општим актима Поште.

Oбавезне информације о пружаоцу услуге

Члан 3.

Пошта послује под пословним именом: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд.

Скраћено пословно име Поште је: ЈП „Пошта Србије“, Београд.

Седиште Поште је у Београду, улица Таковска број 2, 11120 Београд (Палилула).

Електронска адреса Поште је: posta.rs@posta.rs

Пошта је уписана у Регистар привредних субјеката Решењем БД 82952/2016.

Оснивач Поште је Република Србија, а права оснивача остварује Влада Републике Србије.

Претежна делатност Поште је 53.10 – Поштанске активности јавног сервиса, регистрована код Агенције за привредне регистре.

Пошта обавља и делатност 47.91 – Трговина на мало посредством поште или преко интернета, регистрована код агенције из става 7. овог члана.

Порески идентификациони број Поште је: 100002803

Број потврде о извршеном евидентирању за порез на додату вредност, издате од надлежног пореског органа је 134950238.

Територија на којој Пошта пружа услугу продаје на даљину

Члан 4.

Пошта услугу продаје робе на даљину пружа на територији Републике Србије као и у иностранству.

Начела у обављању даљинске трговине

Члан 5.

У пружању услуге продаје робе на даљину, у смислу ових општих услова, Пошта је дужна да се придржава начела савесности и поштења, уз поштовање добрих пословних обичаја и смерница добре пословне праксе, као и других начела прописаних законима које Пошта примењује у вези са продајом робе на даљину, у смислу ових општих услова.

Пошта је дужна да предузима све неопходне организационе и технолошке мере којима се корисницима обезбеђују и пружају квалитетне и сигурне услуге продаје робе на даљину.

Кодекси понашања у смислу Закона о електронској трговини

Члан 6.

Кодекси понашања налажу да се приликом закључења и извршења уговора поштују уобичајени захтеви у погледу квалитета, цене или других особина производа.

Пошта је дужна:

 1. да у односу са корисницима услуга поступа у складу са пословном етиком и да уважава кориснике као пословне партнере,
 2. не врши дискриминацију корисника услуга у погледу квалитета, цене или количине услуге, као и у погледу услова за пружање услуге кориснику; поштује све уговорене и правне стандарде који се односе на начин вршења услуге којима се штити безбедност и здравље корисника,
 3. прецизно и јасно информише кориснике услуге о својој услузи,
 4. сачини прецизну, јасну и истиниту понуду услуга у односу на цену, врсту, квалитет, расположивост количине и друге особине. 

Није дозвољено да се кориснику услуге одбије пружање услуге која се може обавити, нити условити пружање услуге пружањем друге услуге.

Запослени у Пошти дужни су да поступају једнако према свим корисницима услуга без повлашћивања или ускраћивања у њиховим правима или обавезама и свим корисницима обезбеђују једнаку правну заштиту у остваривању њихових права и интереса.

Запослени у Пошти дужни су да поступају с посебном пажњом према особама са инвалидитетом, трудницама и старијим особама.

Пошта је у обавези да заштити поверљивост садржине кореспонденције са корисницима услуга и података, како би се избегло угрожавање односа са корисницима услуга услед откривања информација другим корисницима или трећим лицима.

Пошта је дужна да у законском року одговори на рекламације, приговоре и жалбе корисника.

Појмови

Члан 7.

Поједини изрази употребљени у овим општим условима имају следеће значење:

 1. уговорне стране су Пошта и корисник услуге,
 2. електронска продавница је продавница на интернету преко које трговац нуди робу/услуге,
 3. даљинска трговина је истицање понуде и закључење уговора за продају робе/услугe употребом једног или више средстава комуникације на даљину,
 4. електронска трговина је вид даљинске трговине у смислу закона којим се уређује  трговина,
 5. уговор на даљину је уговор закључен између трговца и потрошача у оквиру организоване продаје или пружања услуга на даљину без истовременог физичког присуства трговца и потрошача, искључивом употребом једног или више средстава комуникације на даљину до тренутка закључења уговора, укључујући и сам тренутак закључења,
 6. продајни објекат је простор који чини јединствену физичку, функционалну и техничко-технолошку целину, трајног или привременог грађевинског карактера, опремљен на прописани начин, који је намењен за обављање трговине,
 7. пословне просторије су непокретни малопродајни објекти у којима трговац стално обавља своју делатност као и покретни малопродајни објекти у којима трговац обично обавља своју делатност;
 8. корисник услуга је свако физичко лице, физичко лице које је регистровано за обављање одређене делатности у складу са законом или правно лице које због професионалних или других циљева користи услуге Поште,
 9. корисник интернет странице је посетилац интернет странице без обзира на то да ли обавља куповину или не,
 10. уговор у електронском облику је уговор закључен између пружаоца услуге информационог друштва и корисника услуге електронским путем употребом електронских средстава.

II Доступност уговора у електронском облику и општих услова

Члан 8.

Уговор у електронском облику, тј наруџбеница и одредбе ових општих услова доступни су корисницима услуга на начин који омогућава њихово складиштење, поновно коришћење и репродуковање, сагласно члану 13. Закона о електронској трговини.

Саставни део уговора из става 1. овог члана су ови општи услови, са којима се корисник услуге упознаје пре слања наруџбенице, што значи да Пошта обезбеђује да корисник услуга не може наручити, односно, купити робу понуђену у електронској продавници, ако претходно не потврди да је упознат са Општим условима и да на њих пристаје.

III Прављење наруџбине и куповина

Информације о роби и ценама

Члан 9.

У електронској продавници продаје се следећа роба, односно производи:

 1. поштанске марке,
 2. коверти првог дана (ФДЦ) и максимум карте,
 3. годишњи комплети марака и ФДЦ коверата,
 4. тематске гарнитуре,
 5. филателистички прибор,
 6. друга роба, односно производи, уколико су испуњени прописани услови за њихов    промет.

Сваки производ из става 1. овог члана, представљен је у електронској продавници са свим неопходним информацијама, фотографијама и продајним ценама, по одређеној категоризацији, години издања и темама, што кориснику услуге омогућава лакшу претрагу.

Продајне цене производа из става 2. овог члана, истакнуте су у електронској продавници, на визуелно прегледан и јасан начин и изражене су у динарима (РСД) и укључују ПДВ, за производе који су опорезиви, а уз то и у валутама: евро (ЕУР) и амерички долар (УСД), а у складу са важећим ценовницима Поште.

У продајну цену производа нису укључени трошкови доставе.

 Уручење на територији Републике Србије врши се „Post-Express“ услугом – прималац плаћа поштарину. Корисник услуге се о трошковима уручења на територији Републике Србије може информисати преко интернет странице: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp.

Трошкови уручења купљених производа за иностранство су фиксни у односу на одредишну земљу и зону удаљености и приказују се одвојено након одабира жељених артикала.

Наручивање робе

Члан 10.

Поступак наручивања робе из електронске продавнице врши се тако што корисник услуга изабере жељени производ, између понуђених у електронској продавници и тај производ додаје у „Корпу за куповину”.

Након извршеног избора производа из става 1. овог члана, корисник услуга апликативно уноси тражене податке у понуђени електронски образац наруџбенице укључујући и податке о личности у смислу Закона о заштити података о личности. Обавезни подаци који се уносе у наруџбеницу су: име и презиме, адреса, град, држава, контакт телефон и e-mail адреса.

Попуњавањем наруџбине, корисник услуге потврђује саму наруџбину и одговара за тачност унетих података, кликом на дугме: „Наручите“.

На самој наруџбеници постоји јасно обавештење да са слањем наруџбенице корисник услуге прихвата и обавезе плаћања.

Након слања наруџбенице, корисник услуга од Поште аутоматски добија електронску потврду о обављеној куповини, која садржи следеће податке: број и датум наруџбенице, наручени производ, односно списак наручених производа, износ наруџбине, инструкције и адресу за испоруку, трошкове доставе у односу на адресу испоруке и линк (везу) ка инструкцијама за плаћање, које се налазе на интернет страници из члана 1. став 3. Општих услова.

Пријем наруџбенице из става 2. овог члана, као изјаве корисника услуге о прихвату понуде, у смислу Закона о облигационим односима, има се сматрати за моментом закључења уговора у електронском облику, у смислу члана 15. став 1. Закона о електронској трговини.

Наруџбеницу у смислу овог члана Општих услова, проверава Служба за трговину, која послује у оквиру Поште, Радне јединице „Србијамарка“, у чијој је надлежности електронска  продавница.

Наручивање робе могуће је 24 часа дневно, седам дана у недељи.

Начин плаћања

1.Начин плаћања за наручене производе на територији Републике Србије

Члан 11.

Корисник услуге плаћа цену за наручену робу из електронске продавнице, у смислу члана 10. ових општих услова.

За наручене производе на територији Републике Србије, корисник услуге плаћа цену на један од следећих начина:

 1. уплатом на рачун,
 2. употребом платне картице у продајном објекту Поште „Филателија“,
 3. готовинском уплатом у продајном објекту из тачке 2) овог става;
 4. поузећем на адреси за доставу.

Уплата из става 2. тачка 1) овог члана, врши се према следећим инструкцијама за плаћање на рачун за купце са територије Србије: Јавно предузеће “Пошта Србије”, Београд, Банка: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д., БЕОГРАД, Број рачуна: 200-2277220101033-40, Позив на број: унети број наруџбенице.

Рок важења наруџбенице је пет дана, уколико се плаћање врши: уплатом на рачун, употребом платне картице, односно готовинском уплатом у продајном објекту Поште „Филателија“.

Уплата поузећем из става 2. тачка 4) овог члана, могућа је само за доставу робе на територији Републике Србије, сагласно одредбама закона.

2.Начин плаћања за наручене производе у иностранству

Члан 12.

Корисници услуга из иностранства плаћање врше путем међународне банкарске инодознаке технологијом SWIFT, приликом чега је корисник услуга дужан да наведе следеће податке, и то за:

А) УПЛАТЕ У ВАЛУТИ ЕУР:

Beneficiary:
JP POSTA SRBIJE BEOGRAD
TAKOVSKA 2, 11000 BEOGRAD 6
IBAN: RS35200009058010100344
Account with institution:
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.
11000 BEOGRAD
SWIFT: SBPORSBG
Intermediary: DEUTDEFF, DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT

или

Beneficiary:
JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD
TAKOVSKA 2, BEOGRAD, REPUBLIC OF SERBIA
IBAN: RS35160005030000115497
Account with institution:
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
SWIFT: DBDBRSBG
Intermediary: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Б) УПЛАТЕ У ВАЛУТИ УСД:

Beneficiary:
JP POSTA SRBIJE BEOGRAD
TAKOVSKA 2, 11000 BEOGRAD 6
IBAN: RS35200009058010100344
Account with institution:
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.
11000 BEOGRAD
SWIFT: SBPORSBG
Intermediary: RZBAATWW, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, AUSTRIA

или

Beneficiary:
JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD
TAKOVSKA 2, BEOGRAD, REPUBLIC OF SERBIA
IBAN: RS35160005170000055253
Account with institution:
BANCA INTESA AD BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
SWIFT: DBDBRSBG
Intermediary: CHASUS33, JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK, NY,     UNITED STATES.

Приликом банкарског трансфера, у смислу става 1. овог члана, корисник услуге бира опцију трошкова ОУР што значи да преузима на себе све трошкове трансфера.

Корисници услуга из става 1. овог члана, поред трошкова из става 2. овог члана, сносе и трошкове провизије у вези са трансфером средстава на рачун Поште, као и трошкове накнаде посредничке банке.

Поручена роба корисницима услуга из става 2. овог члана, доставља се путем услуге Пост- експорт – извоз робе, уз приложену фактуру у два примерка (један примерак на српском, а други на енглеском језику). Уколико Царина процени да на обрасцу неопходном за реализацију услуге Пост-експорт – извоз робе, нису наведени подаци потребни за опис робе, извоз ће се обавити у редовном царинском поступку, путем услуге Пост-шпед.

Услов, начин и рок уручењa

Члан 13.

Уручење наручених производа на територији Републике Србије реализује се, на један од следећих начина:

 1. „Филателија“,
 2. Post-Express” пошиљком на назначену адресу приликом наручивања.

Уручење на територији Републике Србије врши се у складу са роковима преноса „Post-Express” пошиљки, о чему се корисник услуге може информисати преко интернет странице: www.postexpress.rs. Трошкове уручења сноси корисник услуге.

Уручење у иностранству обавља поштанска управа земље одредишта, у складу са царинским прописима те земље и начину и условима обављања поштанских услуга.

Трошкове који настану спровођењем царинског поступка у одредишној земљи плаћа купац,  односно прималац поштанске пошиљке.  

Рокови преноса у међународном поштанском саобраћају нису дефинисани, али се подразумева да се пошиљке отпремају првим наставним везама.

Пријем и преглед испоручене робе

Члан 14.

Приликом преузимања робе, корисник услуге дужан је да примљену робу одмах погледа, те у случају видљивог оштећења, има право да одбије преузимање те робе, као и да захтева доставу неоштећеног производа.

Приликом преузимања достављеног производа, корисник услуге уз купљену робу добија све исправе које прате производ, у зависности од врсте производа, рачун и потврду о пријему робе, односно, пошиљке коју је корисник у обавези да потпише, којим поступком се сматра да је роба преузета без видљивих оштећења.

Одговорност пружаоца услуге

Члан 15.

У погледу одговорности Поште за материјалне недостатке ствари, односно робе,  примењују се одредбе Закона о поштанским услугама, Закона о облигационим односима, Закона о заштити потрошача, као и одредбе других аката које је Пошта дужна да примењује у предметном уговорном односу.

IV Трајање уговора

Члан 16.

Уговор у електронском облику, у смислу Општих услова, траје до испуњења уговорних обавеза.

V Одустанак од уговора на даљину

Члан 17.

Корисник услуга има право на одустанак од уговора на даљину, осим у случају изузетака прописаних чланом 37. Закона о заштити потрошача.

Корисник услуга има право да одустане од уговора закљученог на даљину, односно изван продајних објеката Поште у року од 14 дана, без навођења разлога и додатних трошкова, осим трошкова из чл. 34. и 35. Закона о заштити потрошача.

Корисник услуга остварује право на одустанак од уговора изјавом коју може дати на посебном обрасцу за одустанак од уговора закљученог на даљину, односно изван пословних просторија или на други недвосмислен начин (у даљем тексту: образац за одустанак).

Изјава о одустанку од уговора код уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија сматра се благовременом уколико је послата Пошти у року из става 2. овог члана.

Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата Пошти.

Образац за одустанак корисник услуге може се преузети овде.

Образац из става 6. овог члана саставни је део ових општих услова.

Протеком рока из члана 29. Закона о заштити потрошача престаје право потрошача на одустанак од уговора.

Терет доказивања да је поступио у складу са одредбама ст. 1.-5. овог члана, ради остваривања права на одустанак од уговора, је на кориснику услуга.

Рачунање рокова за одустанак потрошача од уговора

Члан 18.

Код уговора о продаји робе, рок од 14 дана рачуна се од тренутка када роба доспе у државину корисника услуга, односно трећег лица које је он одредио, а које није превозник.

Када корисник услуге једном наруџбеницом наручи више врста роба које се испоручују засебно, рок од 14 дана почиње да тече када последња врста наручене робе доспе у државину корисника услуга, односно трећег лица које је он одредио, а које није превозник.

Када се испорука робе састоји из више пошиљки и делова, рок од 14 дана почиње да тече када је последња пошиљка или део, доспео у државину корисника услуге, односно трећег лица које је он одредио, а које није превозник.

Рок из ст. 1.-3. овог члана истиче протеком последњег часа последњег дана рока.

Правне последице одустанка од уговора

Члан 19.

Ако корисник услуга оствари право на одустанак од уговора у складу са чланом 28. Закона о заштити потрошача, сматра се да уговор на даљину није ни закључен и настају обавезе прописане чл. 34. и 35. Закона о заштити потрошача.

VI Рекламације

Члан 20.

Корисник услуге може да изјави рекламацију Пошти ради остваривања својих права која се тичу саобразности робе, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака.

Корисник услуге може да изјави рекламацију усмено на продајном месту где је роба преузета, писаним путем, електронским путем, односно на трајном носачу записа, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о куповини (копија рачуна, слип и сл.).

Рекламација из става 2. овог члана, када се подноси у писаној форми, доставља се на адресу: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Радна јединица „Србијамарка“, Палмотићева 2, ПАК: 106306, 11103 Београд. Електронска пошта за пријем рекламација је: srbijamarka@posta.rs.

Пошта води евиденцију примљених рекламација и чува их најмање две године од дана подношења рекламација корисника услуга.

Пошта је дужна да потрошачу изда писану потврду или електронским путем потврди пријем рекламације, односно саопшти број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији примљених рекламација.

Пошта је дужна да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори кориснику услуге на изјављену рекламацију, а који одговор мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву корисника услуге и конкретан предлог и рок за решавање рекламације, а који рок не може да буде дужи од 15 дана, од дана подношења рекламације.

Пошта је дужна да поступи у складу са одлуком, предлогом и роком за решавање рекламације, уколико је добио претходну сагласност корисника услуга.

Уколико Пошта из објективних разлога није у могућности да удовољи захтеву корисника услуге у року који је договорен, дужна је да о продужавању рока за решавање рекламације обавести корисника услуге и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност, што је у обавези да евидентира у евиденцији примљених рекламација. Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.

Немогућност корисника услуге да достави Пошти амбалажу робе не може бити услов за решавање рекламације нити разлог за одбијање отклањања несаобразности.

VII Политика приватности

Члан 21.

Пошта је дужна да поштује приватност корисника услуга и обезбеђује заштиту њихових података о личности у складу са законом.

Пошта се обавезује да ће обраду података о личности, у смислу одредаба Закона о заштити података о личности, а које податке Пошта обрађује у вези са пружањем услуге продаје робе на даљину, вршити примерено и ограничено, искључиво у складу са сврхом радњи обраде.

Пошта се обавезује да ће податке о личности из става 2. овог члана, обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту тих података од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

VIII. Изјава о одрицању од одговорности

Члан 22.

Пошта задржава право на измену ових општих услова у било ком тренутку.

Пошта користи све своје ресурсе да сви производи који су предмет продаје електронске продавнице буду приказани са исправним називима, спецификацијама, фотографијама и ценама, али не може гарантовати да су сви подаци на интернет страници електронске продавнице у потпуности тачни.

Члан 23.

Све евентуалне спорове Пошта и корисник услуге, као уговорне стране, настојаће да реше споразумно, а у случају спора надлежан је суд у Београду.

IX. Завршна одредба

Члан 24.

Ови општи услови објављују се на интернет страници Предузећа.

Образац

Изјава

о одустанку од уговора закљученог на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија преузети овде