Општи услови пословања

Општи услови пословања електронске продавнице „еФилателија“ у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд

I. Опште информације о условима коришћења

Предмет

Члан 1.

Општим условима пословања електронске продавнице „eФилателија“ у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Општи услови) утврђени су услови куповине робе, односно производа Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Пошта) путем интернета, a преко електронске продавнице „eФилателија“ (у даљем тексту: електронска продавница).

Општи услови усаглашени су са прописима Републике Србије и општим актима Поште, а нарочито са Законом о електронској трговини, Законом о трговини, Законом о облигационим односима, Законом о заштити података о личности и Законом о заштити потрошача, којим су уређени услови куповине на даљину и предуговорна обавештења, која важе за физичка лица, односно, потрошаче у смислу тог закона.

Електронској продавници приступа се путем апликације „eФилателија“, преко интернет странице електронске продавнице: https://efilatelija.posta.rs/ .

Пошта се обавезује да интернет страницу електронске продавнице редовно одржава и корисницима интернет странице пружа јасне и разумљиве информације о роби и ценама, као и о свим другим питањима релевантним за пружање услуге продаје робе на даљину.

Општи услови примењују се на све кориснике интернет странице из става 3. овог члана, заједно са информацијама о роби, ценама и свим другим обавештењима на тој страници, која се, сагласно прописима, саопштавају корисницима.

Коришћењем било којег дела интернет странице из става 3. овог члана, корисник услуге уједно потврђује да је упознат са овим општим условима, са информацијама о роби и ценама, као и са осталим елементима предуговорних обавештења и информацијама, у смислу одредаба Закона о заштити потрошача и Закона о електронској трговини.

На услове пословања у односу на кориснике услуга са својством правног лица или предузетника не примењује се Закон о заштити потрошача.

Ови општи услови сачињени су на српском и енглеском језику.

Појмови

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овим општим условима имају следеће значење:

 1. корисник услуга је свако физичко лице, физичко лице које је регистровано за обављање одређене делатности у складу са законом или правно лице које због професионалних или других циљева користи услуге информационог друштва,
 2. корисник интернет странице је посетилац интернет странице из члана 1. став 3. Општих услова, без обзира на то да ли обавља куповину или не,
 3. потрошач је физичко лице које на тржишту прибавља робу или услуге у сврхе које нису намењене његовој пословној или другој комерцијалној делатности,
 4. уговорне стране су Пошта и корисник услугa,
 5. електронска продавница је продавница на интернету преко које трговац нуди робу/услуге,
 6. електронска трговина је вид даљинске трговине у смислу закона којим се уређује  трговина,
 7. продајни објекат је простор који чини јединствену физичку, функционалну и техничко-технолошку целину, трајног или привременог грађевинског карактера, опремљен на прописани начин, који је намењен за обављање трговине,
 8. уговор у електронском облику је уговор закључен између Поште као  информационог друштва и корисника услуге електронским путем употребом електронских средстава.

Територија на којој Пошта пружа услугу продаје на даљину

Члан 3.

Пошта услугу продаје робе на даљину пружа на територији Републике Србије, као и у иностранству.

Начела у обављању даљинске трговине

Члан 4.

У пружању услуге продаје робе на даљину, у смислу ових општих услова, Пошта је дужна да се придржава начела савесности и поштења, уз поштовање добрих пословних обичаја и смерница добре пословне праксе, као и других начела прописаних законима које Пошта примењује у вези са продајом робе на даљину, у смислу ових општих услова.

Пошта је дужна да предузима све неопходне организационе и технолошке мере којима се корисницима услуга обезбеђују и пружају квалитетне и сигурне услуге продаје робе на даљину.

Кодекси понашања у смислу Закона о електронској трговини

Члан 5.

Кодекси понашања налажу да се приликом закључења и извршења уговора поштују уобичајени захтеви у погледу квалитета, цене или других својстава робе, односно производа.

Пошта је дужна:

1) да у односу са корисницима услуга поступа у складу са пословном етиком и да уважава кориснике услуга као пословне партнере,

2) не врши дискриминацију корисника услуга у погледу квалитета, цене или количине услуге, као и у погледу услова за пружање услуге кориснику, поштује све уговорене и правне стандарде који се односе на начин вршења услуге којима се штити безбедност и здравље корисника услуга,

3) прецизно и јасно информише кориснике услуге о својој услузи,

4) сачини прецизну, јасну и истиниту понуду услуга у односу на цену, врсту, квалитет, расположивост количине и друга својства робе, односно, производа. 

Није дозвољено да се кориснику услуга одбије пружање услуге која се може обавити, нити условити пружање услуге пружањем друге услуге.

Запослени у Пошти дужни су да поступају једнако према свим корисницима услуга без повлашћивања или ускраћивања у њиховим правима или обавезама и свим корисницима обезбеђују једнаку правну заштиту у остваривању њихових права и интереса.

Запослени у Пошти дужни су да поступају с посебном пажњом према особама са инвалидитетом, трудницама и старијим особама.

Пошта је у обавези да заштити поверљивост садржине кореспонденције са корисницима услуга и података, како би се избегло угрожавање односа са корисницима услуга услед откривања информација другим корисницима или трећим лицима.

Пошта је дужна да у законском року одговори на рекламације, приговоре и жалбе корисника услуга.

Доступност уговора у електронском облику и општих услова

Члан 6.

Уговор у електронском облику (у даљем тексту: наруџбеница) и одредбе ових општих услова доступни су корисницима услуга на начин који омогућава њихово складиштење, поновно коришћење и репродуковање, сагласно члану 13. Закона о електронској трговини.

Саставни део наруџбенице из става 1. овог члана су ови општи услови, са којима се корисник услуге упознаје пре слања наруџбенице, што значи да Пошта обезбеђује да корисник услуга не може наручити, односно, купити робу понуђену у електронској продавници, ако претходно не потврди да је упознат са Општим условима и да на њих пристаје.

II. Обавезне информације о пружаоцу услуге

Члан 7.

Пошта послује под пословним именом: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд.

Скраћено пословно име Поште је: ЈП „Пошта Србије“, Београд.

Седиште Поште је у Београду, улица Таковска број 2, 11120 Београд (Палилула).

Електронска адреса Поште је: posta.rs@posta.rs.

Веб адреса Поште је: www.posta.rs.

Контакт телефон Радне јединице „Србијамарка“, преко које се обавља електронска трговина, а која послује у оквиру Поште је: 011/3063-260. Број факса је: 011/3641-855.

Пошта је уписана у Регистар привредних субјеката Решењем БД 82952/2016, који води Агенција за привредне регистре.

Оснивач Поште је Република Србија, а права оснивача остварује Влада Републике Србије.

Претежна делатност Поште је 53.10 – Поштанске активности јавног сервиса, регистрована код агенције из става 7. овог члана.

Пошта обавља и делатност 47.91 – Трговина на мало посредством поште или преко интернета, регистрована код агенције из става 7. овог члана.

Maтични број Поште је 07461429.

Порески идентификациони број Поште је: 100002803.

Број потврде о извршеном евидентирању за порез на додату вредност, издате од надлежног пореског органа је 134950238.

III. Прављење наруџбенице и куповина

Информације о роби, ценама и другим трошковима корисника услуга

Члан 8.

У електронској продавници продаје се следећа роба, односно производи:

 1. поштанске марке,
 2. коверти првог дана (ФДЦ) и максимум карте,
 3. годишњи комплети марака и ФДЦ коверата,
 4. тематске гарнитуре,
 5. филателистички прибор,
 6. друга роба, односно производи, уколико су испуњени прописани услови за њихов промет.

Сваки производ из става 1. овог члана представљен је у електронској продавници са свим неопходним информацијама, фотографијама и продајним ценама, по одређеној категоризацији, години издања и темама, што кориснику услуге омогућава лакшу претрагу.

Продајне цене робе, односно производа из става 1. овог члана, истакнуте су у електронској продавници, на визуелно прегледан и јасан начин и изражене су у динарима (РСД) и укључују ПДВ, за производе који су опорезиви, а уз то и у валутама: евро (ЕУР) и амерички долар (УСД), а у складу са важећим ценовницима Поште.

У циљу популаризације филателије, корисницима услуге, у складу са одлуком којом се утврђују цене марака које нису средство плаћања поштанских услуга и филателистичких производа Поште, одобрава се количински попуст за куповину поштанских марака које нису средство плаћања и филателистичке производе, по једном издању.

У продајну цену робе, односно, производа из става 1. овог члана нису укључени трошкови доставе, као ни трошкови коришћења средстава комуникације на даљину (телефона, интернета и сл.) за потребе закључења уговора.

Уручење на територији Републике Србије врши се „Post-Express“ услугом, а прималац плаћа поштарину. Корисник услуге се о трошковима уручења може информисати преко интернет странице Поште: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp.

Трошкови уручења купљених производа за иностранство су фиксни у односу на одредишну земљу и зону удаљености и приказују се одвојено након одабира жељених артикала.

Наручивање

Члан 9.

Поступак наручивања робе, односно, производа из електронске продавнице врши се тако што корисник услуга изабере жељени производ, између понуђених у електронској продавници и тај производ додаје у „Корпу за куповину”.

Након извршеног избора производа из става 1. овог члана, корисник услуга уноси тражене податке, сагласно задатом садржају обрасца наруџбенице, укључујући и податке о личности у смислу Закона о заштити података о личности, као и податке неопходне за поступак регистрације корисника услуга (уколико већ није регистрован).

Обавезни подаци о личности у смислу става 2. овог члана су: име и презиме, адреса, град, држава, контакт телефон, e-mail адреса и поштански број. Предузетници и правна лица опционо уносе пословно име/назив правног лица, односно предузетника.

Поступак регистрације врши се тако што корисник услуге на локацији „Мој налог“ или у моменту попуњавања наруџбенице уноси своју e-mail адресу и лозинку.

 Попуњавањем наруџбенице, корисник услуге потврђује саму наруџбину и одговара за тачност унетих података, кликом на дугме: „Наручите“ и потврђује да је прочитао и да прихвата Опште услове.           

 Након што кликне на дугме „Наручите“, корисник услуге од Поште аутоматски добија електронску потврду о обављеној куповини, која садржи следеће податке: број и датум наруџбенице, наручени производ, односно списак наручених производа, износ наруџбенице, инструкције и адресу за испоруку, трошкове доставе у односу на адресу испоруке и линк (везу) ка инструкцијама за плаћање, које се налазе на интернет страници из члана 1. став 3. Општих услова.

 Оног часа када корисник услуга прими електронску потврду из става 6. овог члана, сматра се да је закључен уговор у електронском облику између Поште и корисника услуга.

Наруџбеницу у смислу овог члана Општих услова, проверава Служба за трговину, у чијој је надлежности електронска продавница, образована у Радној јединици „Србијамарка“, која организационо припада Пошти.

Наручивање робе могуће је 24 часа дневно, седам дана у недељи.

Плаћање

1. Начин плаћања за наручене производе на територији Републике Србије

Члан 10.

Корисник услуге плаћа цену за наручену робу, односно, производе из електронске продавнице, у смислу члана 9. Општих услова.

За наручене производе на територији Републике Србије, корисник услуге плаћа цену на један од следећих начина:

 1. уплатом на рачун,
 2. употребом платне картице у продајном објекту Поште „Филателија“,
 3. готовинском уплатом у продајном објекту из тачке 2) овог става,
 4. плаћањем картицама Visa, Master Card, Maestro, AMEX и Dina Card.

Уплата из става 2. тачка 1) овог члана врши се према следећим инструкцијама за плаћање на рачун за купце са територије Србије: Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, Банка: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д., БЕОГРАД, Број рачуна: 200-2277220101033-40, Позив на број: унети број наруџбенице.

Рок важења наруџбенице је 5 (пет) дана, уколико се плаћање врши: уплатом на рачун, употребом платне картице у продајном објекту Поште „Филателија“, односно готовинском уплатом у продајном објекту Поште „Филателија“.

2. Начин плаћања за наручене производе у иностранству

Члан 11.

Корисници услуга из иностранства плаћање могу вршити:

 • употребом картица Visa, Master Card, Maestro, AMEX и Dina Card,
 • путем међународне банкарске инодознаке технологијом SWIFT, у ком случају је корисник услуга дужан да наведе податке у складу са Информацијом/Инструкцијом за плаћање, објављеним на интернет страници електронске продавнице.

Приликом банкарског трансфера, у смислу става 1. алинеја друга овог члана, корисник услуге бира опцију трошкова ОУР што значи да преузима на себе све трошкове трансфера.

Корисници услуга из става 1. алинеја друга овог члана, поред трошкова из става 2. овог члана, сносе и трошкове провизије у вези са трансфером средстава на рачун Поште, као и трошкове накнаде посредничке банке.

Поручена роба корисницима услуга из става 2. овог члана доставља се путем услуге Пост – експорт – извоз робе, уз приложену фактуру/рачун у два примерка (један примерак на српском, а други на енглеском језику). Уколико Царина процени да на обрасцу неопходном за реализацију услуге Пост-експорт – извоз робе, нису наведени подаци потребни за опис робе, извоз ће се обавити у редовном царинском поступку

Изјава о конверзији

Члан 12.

Плаћање наручених производа из члана 8. став 1. Општих услова врши се у динарима (RSD).

За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне банке Србије.

Износ за који ће бити задужене платне картице потрошача биће изражен у локалној валути тог потрошача, кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који у тренутку трансакције Пошти није познат.

Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на интернет страници из члана 1. став 3. Општих услова.

IV. Начин и рокови уручења

Члан 13.

Уручење наручене робе, односно производа на територији Републике Србије реализује се на један од следећих начина:

 1. личним преузимањем робе у продајном објекту „Филателија“,
 2. „Post-Express” пошиљком на назначену адресу приликом наручивања.

Уручење на територији Републике Србије врши Пошта у складу са роковима преноса „Post-Express” пошиљки, о којима се купац може информисати преко интернет странице: www.postexpress.rs.

Трошкове уручења сноси корисник услуге.

Уручење у међународном саобраћају врши поштанска управа земље одредишта, у складу са царинским прописима те земље и начину и условима обављања поштанских услуга.

Трошкове који настану спровођењем царинског поступка у одредишној земљи плаћа корисник услуге, односно прималац поштанске пошиљке.  

 Рокови преноса у међународном поштанском саобраћају нису дефинисани, али се подразумева да се пошиљке отпремају првим наставним везама.

 Сагласно одредбама Закона о заштити потрошача, у случају немогућности уручења купљеног производа Пошта је дужна да без одлагања обавести корисника услуге да испорука уговореног производа није могућа.

Пријем и преглед испоручене робе

Члан 14.

Приликом преузимања робе, корисник услуге дужан је да примљену робу одмах погледа, те у случају видљивог оштећења, има право да одбије преузимање те робе, као и да захтева доставу неоштећеног производа.

Приликом преузимања достављеног производа, корисник услуге уз купљену робу добија све исправе које прате производ, у зависности од врсте производа, рачун и потврду о пријему робе, односно, пошиљке коју је корисник у обавези да потпише, којим поступком се сматра да је роба преузета без видљивих оштећења.

Одговорност пружаоца услуге

Члан 15.

У погледу одговорности Поште за материјалне недостатке робе, односно производа,  примењују се одредбе Закона о поштанским услугама, Закона о облигационим односима, као и одредбе других прописа и аката који уређују предметни уговорни однос, док се одредбе Закона о заштити потрошача примењују се само ако је купац физичко лице, тј. потрошач у смислу тог закона.

V. Трајање наруџбенице

Члан 16.

Наруџбеница, у смислу Општих услова, траје до испуњења уговорних обавеза.

VI. Право на одустанак од наруџбине

Члан 17.

Сагласно одредбама Закона о заштити потрошача, корисник услуга има право на одустанак од наруџбенице у року од 14 (четрнаест) дана, без навођења разлога и без додатних трошкова, осим трошкова из чл. 33. и 34. Закона о заштити потрошача.

Корисник услуга остварује право на одустанак од наруџбенице изјавом коју може дати на прописаном обрасцу за одустанак од наруџбенице или на други недвосмислен начин (у даљем тексту: образац за одустанак).

Изјава о одустанку од наруџбенице сматра се благовременом уколико је послата Пошти у року из става 1. овог члана.

Изјава о одустанку од наруџбенице производи правно дејство од дана када је послата Пошти.

Пошта је дужна да корисника услуга, без одлагања, обавести о пријему обрасца, у писаној форми или на другом трајном носачу записа.

Протеком рокова из члана 18. Општих услова престаје право корисника услуга на одустанак од наруџбенице.

Терет доказивања да је поступио у складу са ст. 1.–5. овог члана, ради остваривања права на одустанак од уговора, је на кориснику услуга.

Образац за одустанак од наруџбенице саставни је део ових општих услова.

Рачунање рокова за одустанак потрошача од уговора

Члан 18.

Сагласно одредбама Закона о заштити потрошача, рок за одустанак од наруџбенице из члана 17. став 1. Општих услова рачуна се од тренутка када роба доспе у државину корисника услуге, односно трећег лица које је он одредио, а које није превозник.

Када корисник услуге једном наруџбеницом наручи више врста роба које се испоручују засебно, тај рок почиње да тече када последња врста наручене робе доспе у државину корисника услуга или трећег лица које је он одредио, а које није превозник.

Када се испорука робе састоји из више пошиљки и делова, тај рок почиње да тече када је последња пошиљка или део, доспео у државину корисника услуге, односно трећег лица које је он одредио, а које није превозник.

Рок из ст. 1.-3. овог члана истиче протеком последњег часа последњег дана рока.

Правне последице одустанка од уговора

Члан 19.

Ако корисник услуга оствари право на одустанак од наруџбенице, у смислу члана 18. Општих услова, сматра се да наруџбеница није ни закључена и настају обавезе прописане чл. 33. и 34. Закона о заштити потрошача, укључујући и обавезу корисника услуга да сноси трошкове враћања купљене робе, односно производа.

VII Рекламације

Члан 20.

Сагласно одредбама Закона о заштити потрошача, корисник услуге може да изјави рекламацију Пошти ради остваривања својих права која се тичу саобразности робе, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака.

Пошта је дужна да прими изјављену рекламацију.

Корисник услуга може да изјави рекламацију усмено на продајном месту где је роба купљена или на другом месту које је одређено за пријем рекламација, телефоном, писаним путем, електронским путем или на трајном носачу записа, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о куповини (копија рачуна, слип и сл.).

Рекламација се подноси у писаној форми, на адресу: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Радна јединица „Србијамарка“, Палмотићева 2, ПАК: 106306, 11103 Београд. Електронска пошта за пријем рекламација је: srbijamarka@posta.rs .

Пошта води евиденцију примљених рекламација и чува их најмање две године од дана подношења рекламација корисника услуга. Приликом обраде података о личности, Пошта  поступа у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.

Пошта је дужна да кориснику услуге изда писану потврду или електронским путем потврди пријем рекламације, односно саопшти број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији примљених рекламација.

Пошта је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори кориснику услуге на изјављену рекламацију. Одговор Поште на рекламацију мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, образложење ако не прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву корисника услуге и конкретан предлог у ком року ће и како решити рекламацију уколико је прихвата. Рок за решавање рекламације не може да буде дужи од 15 (петнаест) дана, од дана подношења рекламације.

Пошта је дужна да поступи у складу са одлуком и предлогом за решавање рекламације, уколико је добио претходну сагласност корисника услуга. Рок за решавање рекламације прекида се када купац прими одговор Поште из става 7. овог члана и почиње да тече изнова када Пошта прими изјашњење корисника услуга. Корисник услуга је дужан да се изјасни на одговор Поште најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема одговора Поште. Уколико се корисник услуга у прописаном року не изјасни, сматраће се да није сагласан са предлогом Поште из става 7. овог члана.

Уколико Пошта из објективних разлога није у могућности да удовољи захтеву корисника услуге у року који је договорен, дужна је да о продужавању рока за решавање рекламације обавести корисника услуге и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност, што је у обавези да евидентира у евиденцији примљених рекламација. Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.

Уколико Пошта одбије рекламацију, дужна је да корисника услуге обавести о могућности решавања спора вансудским путем и о надлежним телима за вансудско решавање потрошачких спорова.

Немогућност корисника услуге да достави Пошти амбалажу робе не може бити услов за решавање рекламације, нити разлог за одбијање отклањања несаобразности.

Уколико Пошта усмено изјављену рекламацију реши у складу са захтевом корисника услуге приликом њеног изјављивања, није дужан да поступи на начин предвиђен ст. 6. и 8. овог члана.

Могућност вансудског решавања потрошачких спорова

Члан 21.

Пошта је у обавези да у вези са рекламацијама и приговорима изјављеним поводом производа купљених преко електронске продавнице, учествује у поступку вансудског решавања потрошачких спорова пред телом за вансудско решавање потрошачких спорова, у складу са чланом 151. став 1. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 88/21).

VIII. Политика приватности

Члан 22.

Пошта је дужна да поштује приватност корисника услуга и обезбеђује заштиту њихових података о личности у складу са Законом о заштити података о личности.

Пошта се обавезује да ће обраду података о личности, у смислу одредаба Закона о заштити података о личности, а које податке Пошта обрађује у вези са пружањем услуге продаје робе на даљину, вршити примерено и ограничено, искључиво у складу са сврхом радњи обраде.

Пошта се обавезује да ће податке о личности из става 2. овог члана, обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту тих података од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Подаци о личности које Пошта обрађује доступни су само запосленима Поште којима су ти подаци неопходни за обављање посла и ти подаци не могу се уступати трећем лицу, осим по захтеву државних органа и других органа којима је овлашћен или обавезан да достави податке о личности на основу закона који уређују то достављање.

Заштита поверљивих података о трансакцији

Члан 23.

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије.

Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Banca Intesa ad Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни Пошти.

Повраћај средстава

Члан 24.

У случају враћања робе и повраћаја средстава купаца који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Пошта је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC, Maestro, Amex и Dina, метода плаћања, што значи да ће банка на захтев Поште обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.

IX. Изјава о одрицању од одговорности

Члан 25.

Пошта задржава право на измену ових општих услова у било ком тренутку.

Пошта користи све своје ресурсе да сви производи који су предмет продаје електронске продавнице буду приказани са исправним називима, спецификацијама, фотографијама и ценама, али не може гарантовати да су сви подаци на интернет страници електронске продавнице у потпуности тачни.

Члан 26.

Све евентуалне спорове Пошта и корисник услуге, као уговорне стране, настојаће да реше споразумно, а у случају спора надлежан је суд у Београду.

X. Завршна одредба

Члан 27.

Ови општи услови објављују се на интернет страници Поште.

Образац

Изјава

о одустанку од наруџбенице у складу са Законом о заштити потрошача преузети овде