Филателистички речник

Слика која повезује марке у табачићу (једна или више) на којој је приказан адекватан пратећи мотив и која служи да побољша укупан визуелни и графички изглед табачића.

Датум пуштања пригодне поштанске марке у продају.

Користи се да би се утврдила права врста и распоред зупчања. За одређивање величине зупчања, утврђена је међународно прихваћена мера којом се утврђује колико има рупица (зубаца) на дужини од два центиметара. Техника мерења је врло једноставна, марка се положи на зубомер и простим уједначавањем зубаца марке са подеоцима на зубомеру, чита се резултат.

Означава ситне прободе у одређеној величини и распореду на поштанским маркама, по њеним маргинама, у штампарском табаку. На тај начин поштанске марке се са лакоћом одвајају једна од друге (цепају) а да се, при правилном руковању, не оштећују. Најчешће поље испитивања, бар када је реч о зупчању марака, јесу варијације које настају приликом коришћења различитих алата.

Изложбени листови су израђени од финог полукартона и служе за опремање фиалтелистичких изложака. Формата су 210 x 297 мм.

Представља једну или више марака повезаних међусобно. За повезивање се користе корице са пригодним текстом, цртежима и другим илустрацијама.

ФДЦ (First Day Cover, енгл.) је коверат који се појављује истога дана када и одговарајућа пригодна поштанска марка или серија марака. Својим мотивом и одговарајућим текстом у потпуности допуњује пригодну марку.

Означава попис свих поштанских марака једне земље, или групе земаља, и то тако што се најпре означи година издања марке, евентуално датум (дан и месец), назив издања, аутор ликовних решења, начин израде (штампање) марке, врсте коришћеног папира и зупчање.

Илустрована поштанска карта величине 9 x 14 цм или 10.5 x 15 цм. Поштанска марка се лепи на лице максимум карте и жигоше жигом првог дана. Према дефиницији Међународне филателистичке органицазије (FIPA), илустрација на карти мора да заузима минимум 75% површине једне стране карте. Такође, илустрација мора да буде повезана са мотивом на марки, али никако не сме да буде идентична.

Жиг којим је марка поништена мора бити јасно видљив. Када је у питању жиг „carte maximum“, он је позициониран на полеђини максимум карте. Ако је максимум карта у целини поштанско издање (поштанска карта, марка и жиг), онда се ради о „поштанским максимум картама”, а ако је максимум карту издала нека друга организација ради се о „филателистичкој максимум карти'” или о „приватним максимум картама”, у случају да је издавач појединац.

Званично исказана новчана вредност марке у националној валути.

Представља средство плаћања за одређену врсту поштанске услуге у преносу пошиљке од пошиљаоца до примаоца.

Поштански жиг места и датума са цртежом, симболом или пригодним текстом којим се такође допуњује пригодно издање поштанске марке.

Овај жиг се употребљава само у одређеној пошти, одређеног дана, а може имати различите облике. Ако се овим жигом жигошу марке на дан њиховог пуштања у оптицај, онда он уједно представља и „жиг првог дана”.

Презентације нових издања поштанских марака и њихово физичко презентовање јавности са пратећом манифестацијом и објашњењем повода њиховог издавања.

Поштанске марке, редовне и пригодне, могу се објављивати појединачно или у серијама. У издању марака у серији, уврштено је више марака, које могу бити истих или различитих номиналних вредности.

Представља број марака у штампарском табаку и зависи од одлуке поштанске управе, захтеваног формата саме марке, од тематске, мотивске и употребне намене издања.

Табак може бити:

  • са 25 марака (5x5);
  • са 20 марака – 4 различита мотива, са по 5 марака са припадајућим вињетама у средини табака која су без ознаке номиналне вредности. Марке и вињета свака за себе и све заједно, приказују одређен мотив који складно допуњују мотив самих марака;
  • са 16 марака – 4 различита мотива са по 4 марке;
  • са 10 марака (2x5)
  • „осмерац“ са 8 марака + 1 (вињета), где је на средини табачића вињета са прикладним пратећим мотивом.

Поштанска управа може издати и пригодан блок као својеврсно издање које може бити у серији са пригодним маркама, али може бити и само као једна марка.

Укупан број одштампаних поштанских марака, редовних или пригодних, у једном издању.

Начињени од специјалне провидне самолепљиве пластике и користе се за учвршћивање марака и максимум карата, ФДЦ коверата итд.

Користи се да се лакше уоче ситни мотиви и текстовне ознаке или да се лакше прочита или открије неки занимљив детаљ на марки. Лупом се прегледа квалитет марке, целовитост папира, број и стање зубаца. Најприкладнија је она која има увећање четири до пет пута.

Основни део филателистичког прибора. Она је на врховима заобљена и тупа, а са спољне и унутрашње стране потпуно глатка, да се марка не би оштетила. Постоје филателистичке пинцете разних величина и облика, али су све оне по правилу од нерђајућег челика. Филателистичко правило гласи: „Марка се не хвата прстима, већ пинцетом”.

Скупови продаје и размене филателистичких производа, материјала и литературе, на којима излажу трговци, колекционари, филателистичка удружења и издавачи, па и поштанске управе.

Специјално израђена свеска тврдих корица и листова, у којој су одштампане репродукције поштанских марака, где се преко тога лепе оригиналне поштанске марке на одговарајуће припадајуће слике.

Мапа од листова са учвршћеним тракама од специјалне врсте пластике или целофана, у које сакупљачи марака улажу своје марке.

У филателистички прибор спадају пинцете, лупе, албуми, класери, зубомери и друго.

Фото папир је најчешће тамне боје, прикладан је за опремање изложака, а користи се за излагање графичких приказа, мапа и графикона.

Двострана фолија израђена од посебног пластифицираног безбојног материјала. На полеђини је пресвучен слојем лепила, ради лакше манипулације и причвршћивања на картон или неку другу позадину, да би се у њега уметала поштанска марка. Служи да обезбеди чување, добру заштиту и јасну видљивост поштанске марке, блока, максимум карата, ФДЦ коверата или слично.